Οικοσελίδα

Αποτελέσματα  

Αποποίηση Ευθύνης

Φωτογραφίες

Βίντεο

Partner

13.02.2022

Ο κάθε συμμετέχοντας στο Mitsero Mine Run ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ με την αποδοχή αυτής της γενικής συμφωνίας απαλλαγής ευθύνης του διοργανωτή. Κατανοώ ότι ο αθλητισμός είναι μια δυνητικά επικίνδυνη δραστηριότητα. Γνωρίζω ότι δεν θα πρέπει να αρχίσω να τρέχω ή και να τρέξω στον αγώνα, εκτός και αν είμαι σε ιατρικά ικανή δυνατότητα και κατάλληλα προπονημένος. Συμφωνώ να συμμορφωθώ με οποιαδήποτε απόφαση της οργανωτικής επιτροπής και των κριτών του αγώνα σε σχέση με την ικανότητα μου να ολοκληρώσω με ασφάλεια το Mitsero Mine Run . Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε κίνδυνος που σχετίζεται με τον αγώνα ή/και το τρέξιμο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά και χωρίς περιορισμό, πτώσεων, επαφής με άλλους συμμετέχοντες, επιδράσεις του οδοστρώματος και της κυκλοφορίας στην διαδρομή και όχι μόνον,είναι γνωστοί ως πιθανοί και αξιολογημένοι κίνδυνοι σε μένα για τη συγκεκριμένη δράση καθώς επίσης και οι προγενέστερες ή/και μεταγενέστερες δραστηριότητες του αγώνα. Έχοντας διαβάσει αυτή την δήλωση απαλλαγή υποχρέωσης και γνωρίζοντας τα γεγονότα αυτά, εγώ για τον εαυτό μου, τους κληρονόμους μου, τους νόμιμους αντιπροσώπους μου, τους διαδόχους μου, τους πληρεξουσίους μου και καθένα που δικαιούται να ενεργεί για λογαριασμό μου, απαλλάσσω ή/και αποδεσμεύω ή/και παραιτούμαι από οποιαδήποτε αξίωση ή/και δικαίωμα έγερσης οποιασδήποτε αγωγής κατά παραιτηθεί, να αποδεσμεύσει και να μην μηνύσει το Mitsero Mine Run για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη βλάβη ή/και απώλεια ή/και τραυματισμό ή/και θάνατο προκύψει λόγω της συμμετοχής μου κατά τη διάρκεια ή/και μετά τον αγώνα. Η παρούσα απαλλαγή ή/και αποδέσμευση ή/και παραίτηση των δικαιωμάτων μου αυτή, επεκτείνεται ή/και αφορά τους διοργανωτές του Mitsero Mine Run , τους συνεργάτες, τους χορηγούς, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους εκπροσώπους ,τους διαδόχους (από κοινού ή τα συγγενικά μέρη) και καλύπτει οποιεσδήποτε αξιώσεις, υποχρεώσεις, απαιτήσεις και αιτίες της δράσης οποιουδήποτε είδους ή φύσης που προέρχεται, άμεσα ή έμμεσα, λόγω της εθελοντικής συμμετοχής μου σε αυτόν τον αγώνα Mitsero Mine Run ακόμη και αν προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη από την αμέλεια ή απροσεξία εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών η των διοργανωτών. Παραχωρώ στο Mitsero Mine Run και τους χορηγούς και δικαιοπάροχους το αποκλειστικό δικαίωμα της ελεύθερης χρήσης του ονόματός μου, της φωνής μου ή / και της εικόνας μου σε κάθε μετάδοση, τηλεοπτική εκπομπή, διαφήμιση, προώθηση ή άλλη δράση ή σκοπό αυτής της εκδήλωσης και μόνον. Συμφωνώ να συμμορφωθώ με όλους τους κανόνες και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Mitsero Mine Run και δεν θα καλύψω, τροποποιήσω ή να αναπαράξω τον αριθμό συμμετοχής μου με οποιονδήποτε τρόπο. Η πράξη αυτή ενδέχεται να έχει άμεσο αποκλεισμό μου από τον αγώνα ή και από μελλοντικές εκδηλώσεις. Αναγνωρίζω ότι το παράβολο της συμμετοχής μου δεν επιστρέφεται, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου ακύρωσης του αγώνα και ότι η συμμετοχή μου δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλο άτομο. Συμφωνώ ότι δεν θα αιτηθώ μη χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής μου κάρτας ή/και δεν θα αμφισβητήσω τη συναλλαγή που αφορά τον αγώνα. Εξουσιοδότηση για την εγγραφή και / ή να ενεργήσουμε ως αντιπρόσωπος. Δηλώνω και εγγυούμαι ότι έχω πλήρη νομική εξουσιοδότηση για την ολοκλήρωση αυτής της εγγραφής συμπεριλαμβανομένης πλήρης εξουσίας για χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής μου κάρτας με την οποία θα χρεωθώ τα τέλη εγγραφής του συγκεκριμένου αγώνα . Προχωρώντας με την εγγραφή στην εκδήλωση Mitsero Mine Run, συμφωνώ ότι οι όροι της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται εξίσου σε μένα και σε τρίτους για τους οποίους είμαι ή/ και ενεργώ ως αντιπρόσωπος. [Περιορισμοί ηλικίας] Δηλώνω και εγγυούμαι ότι είμαι άνω των [ηλικιακό περιορισμό] ετών. Καταλαβαίνω ότι για λόγους ασφαλείας το Mitsero Mine Run δεν μπορεί να επιτρέψει στους συμμετέχοντες με μικρότερη ηλικία από [ηλικιακό περιορισμό για παιδιά] χρόνων την συμμετοχή τους στον αγώνα. [Πολιτική επιστροφής χρημάτων] Αναγνωρίζω ότι το παράβολο συμμετοχής μου δεν επιστρέφεται, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου ακύρωσης του αγώνα και ότι η συμμετοχή μου δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλο άτομο.

Υγειονομικό Πρωτόκολλο διεξαγωγής

Αγώνα Cross Country με την επωνυμία

Mitsero Mine Run στις 13.02.2022


1. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων δρομέων στον κάθε αγώνα ορίζεται στους 150 δρομείς, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση διαφορετικών αγωνισμάτων κάθε αγώνισμα έχει διαφορετική ώρα εκκίνησης. Η χρονική απόσταση μεταξύ της πρώτης εκκίνησης του κάθε αγώνα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά.


2.Η συμμετοχή θα επιτρέπεται μόνο σε δρομείς ηλικίας 16 ετών και άνω που κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με δυο δόσεις και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης.

Επιπρόσθετα για όλους τους συμμετέχοντες την ημέρα του αγώνα θα ζητηθεί αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί: εντός 24 ωρών (2 δόσεις ή νοσήσαντες ) και 48 ωρών για όσους έλαβαν την ενισχυτική δόση.

Νοείται ότι οι εν λόγω όροι συμμετοχής (Safe Pass) δυνατό να διαφοροποιηθούν έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες σχετικές προϋποθέσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα του αγώνα βάσει του εν ισχύι την ημέρα εκείνη περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός  Μέτρων  για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος.  


3. Το σύνολο του προσωπικού / εθελοντών / κριτών / συνεργατών θα φορά προστατευτική μάσκα και γάντια και θα ισχύσει το ίδιο πρωτόκολλο συμμέτοχης με τους δρομείς. Αμέσως πριν τον χώρο προθέρμανσης, αμέσως μετά τον χώρο τερματισμού, καθώς και στους χώρους όπου θα είναι τοποθετημένο το υποστηρικτικό προσωπικό θα υπάρχει επαρκής αριθμός δοχείων με υγρό/τζελ απολύμανσης χεριών (με περιεκτικότητα σε αλκοόλη ≥70%) για χρήση από τους συμμετέχοντες και το προσωπικό/εθελοντές».


4. Μέχρι τη στιγμή της τοποθέτησής τους στο σημείο εκκίνησης (κατά τη διάρκεια προσέλευσης στο χώρο και της προθέρμανσης), συνίσταται οι δρομείς να φορούν προστατευτική μάσκα.


5. Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθελοντών / εργαζομένων / κριτών / συνεργατών για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα Διατάγματα των Υπουργείων Υγείας και Συγκοινωνιών .


6. Δεν θα λειτουργήσει Κέντρο Εγγραφών ούτε παραλαβής Αριθμών Συμμετοχής ΒΙΒ αθλητών. Οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά ενώ οι αριθμοί συμμετοχής – ΒΙΒ, θα παραδοθούν από εταιρεία ταχυμεταφορών ή θα παραληφθούν την εβδομάδα πριν τον αγώνα από καταστήματα λιανικής πώλησης συνεργατών της διοργάνωσής με το πρωτόκολλο εισόδου στο κατάστημα να είναι όπως ορίζεται την εβδομάδα του αγώνα από το Υπ. Υγείας για τα καταστήματα λιανικής πώλησης .

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί έντυπο υλικό με τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούν οι δρομείς την ημέρα του Αγώνα. Οι κανόνες θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα της διοργάνωσης όπου ο κάθε συμμετέχοντας θα υποχρεούται να διαβάσει και να αποδεχτεί.

Σε περίπτωση λειτουργίας χώρου εκθεμάτων, η λειτουργία του θα διέπετε από τους κανονισμούς λειτουργίας Εκθέσεων που καθορίζει το Υπουργείο Υγείας με Διατάγματα, εάν και εφόσον αυτό ισχύει.


7. Ημέρα αγώνων

Εκκίνηση: Με το σύστημα wave start (κατά κύματα) Α. Οι δρομείς κατανέμονται αυτομάτως σε κύματα εκκίνησης των πενήντα (50), με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο τερματισμού τους. Οι ταχύτεροι αθλητές φεύγουν με το πρώτο κύμα ενώ οι λιγότερο ταχείς με το δεύτερο και ούτω κάθε εξής. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται και αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό τα προσπεράσματα μεταξύ αθλητών και ο συνωστισμός στον χώρο τερματισμού. Β. Για κάθε ομάδα υπάρχει χώρος προθέρμανσης με διάσταση τουλάχιστον 20 μ2 (είκοσι τετραγωνικών μέτρων) και θα περιλαμβάνει 10 (δέκα) δρομείς. Συνεπώς, σε κάθε κύμα - με ατομική ευθύνη του συμμετέχοντα δρομέα - θα τηρείται για κάθε δρομέα ο κανόνας της φυσικής απόστασης 2 μ2 (δύο τετραγωνικών μέτρων) μεταξύ των, σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση. Γ.Στο κύμα εκκίνησης (αυτό πριν την Αψίδα Εκκίνησης) και στο προηγούμενο αυτού θα υπάρχει ευδιάκριτη σήμανση, με βάση τον παραπάνω κανόνα, για την θέση κάθε δρομέα στο έδαφος, σε κάθε σειρά και σε κάθε στίχο. Δ.Σε κάθε κύμα δρομέων θα δίνεται ξεχωριστή εκκίνηση με χρονική απόσταση τέτοια, ώστε οι δρομείς του κύματος που προηγείται να έχουν διανύσει ικανό διάστημα περίπου 50 (πενήντα) μέτρων προτού ξεκινήσει το επόμενο κύμα. Ε.Η εκκίνηση του πρώτου κύματος και του εκάστοτε επόμενου κύματος θα πρέπει να έχει χρονική απόσταση 30 (τριάντα) δευτερολέπτων Ζ. Οι συμμετέχοντες σε κάθε κύμα καθορίζονται εκ των προτέρων ονομαστικά από την γραμματεία και δεν μπορούν να αλλάζουν κύμα για λόγους πιθανής ιχνηλάτησης. Η.Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς να φορούν προστατευτική μάσκα μέχρι την εκκίνησή τους, δηλαδή μέχρι και να λάβουν θέση στις ειδικές ενδείξεις σταθερής θέσης που θα πρέπει να προβλέπονται για τουλάχιστον 2 (δύο) κύματα πριν την γραμμή εκκίνησης. Για την απόρριψη των μασκών θα υπάρχει μεγάλος αριθμός κάδων απορριμμάτων σε ενδεδειγμένα σημεία.

στα οποία μέσα θα είναι τοποθετημένα κατάλληλα πλαστικά σακούλια τα οποία μόλις γεμίζουν θα δένονται και θα απομακρύνονται καταλλήλως.

Θ. Στα σημεία υδροποσίας επι της διαδρομής θα τοποθετηθούν ατομικά μπουκαλάκια με νερό και ο κάθε δρομέας θα παίρνει μόνος του το ατομικό του μπουκάλι με νερό. Ι. Δεν θα γίνεται καμία παράδοση ή/και παραλαβή ρούχων των συμμετεχόντων την ημέρα του αγώνα.


8.Κατά τη διάρκεια του αγώνα συστήνεται οι δρομείς να κρατάνε όσο δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις και να προσαρμόζονται με τα παρακάτω: a. Το τρέξιμο των δρομέων δίπλα-δίπλα είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ των δρομέων 2 (δύο) μέτρων. b. Το τρέξιμο των δρομέων σε κλιμακωτό σχηματισμό (ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω δεξιά ή αριστερά) είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται νοητή πλαϊνή απόσταση μεταξύ των δρομέων 2 (δύο) μέτρων. c. Το τρέξιμο των δρομέων σε ομάδες με αποστάσεις μεταξύ των μικρότερες από αυτές που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να αποφεύγεται. d. Η τμηματική εκκίνηση των δρομέων, όπως έχει ήδη περιγραφή, αποτρέπει το συνωστισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Όλοι οι δρομείς τοποθετούνται στα επιμέρους κύματα εκκίνησης με βάση την καταγεγραμμένη από τους ίδιους (στην αίτηση συμμετοχής τους) καλύτερη προηγούμενη επίδοσή τους, οπότε και εκκινούν με συγκεκριμένο ρυθμό, γεγονός που επίσης συμβάλει στην αποφυγή συνωστισμού τους κατά τη διαδρομή του αγώνα.

Οι δρομείς θα τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό μέχρι και την παραλαβή της τσάντας με τα ρούχα τους.


9. Τερματισμός Η τμηματική εκκίνηση των δρομέων, όπως έχει ήδη περιγραφεί, αποτρέπει το συνωστισμό στον τερματισμό. Α. Μετά τον τερματισμό, οι δρομείς παραλαμβάνουν από τους ειδικούς σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων πλαστική μικρή τσάντα, η οποία θα περιλαμβάνει τα είδη που θα παρέχουμε όπως εμφιαλωμένο νερό, και/ή ισοτονικό ποτό, μπανάνα, μετάλλιο τερματισμού. Η παραλαβή είναι ανέπαφη. Η τσάντα τοποθετείται από το προσωπικό / εθελοντές του αγώνα σε τραπέζια, από όπου ο δρομέας τα παραλαμβάνει ο ίδιος, χωρίς φυσική επαφή. Β. Οι Τελετές Απονομών θα γίνουν με απόλυτη τήρηση των κανόνων απόστασης και περιορισμού των επαφών και με την παρουσία μόνο των απολύτως απαραιτήτων ατόμων.


10. Υποστήριξη αγώνα Ανθρώπινο δυναμικό:

Α. Το σύνολο του προσωπικού και των εθελοντών που θα απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα θα είναι πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της διοργάνωσης καθώς και με το περιεχόμενο του παρόντος Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.

Β. Όλοι θα φορούν μάσκα μιας χρήσης και γάντια καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους στη διοργάνωση. Η μάσκα και τα γάντια αλλάζονται τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Γ. Κάδοι απορριμμάτων για την απόρριψη μασκών και γαντιών θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χώρους. Μέσα στους κάδους θα είναι τοποθετημένα κατάλληλα πλαστικά σακούλια τα οποία μόλις γεμίζουν θα δένονται και θα απομακρύνονται καταλλήλως

Δ. Θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος εισόδου στους χώρους υποστήριξης της διοργάνωσης την ημέρα του αγώνα και πάντα με την επίδειξη των σχετικών διαπιστευτηρίων. Ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται στους χώρους αυτούς θα είναι ανάλογος των τετραγωνικών μέτρων του εκάστοτε χώρου, και με την προϋπόθεση τήρησης της απόστασης 2,00μ.

Ε. Μεταξύ των χώρων υποστήριξης της διοργάνωσης και στο πλαίσιο των χώρων παροχής ιατρικών υπηρεσιών και φροντίδας, θα προβλεφθεί η διαμόρφωση ειδικού απομονωμένου χώρου για την περίπτωση αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος (ενός ή περισσοτέρων) είτε μεταξύ των συμμετεχόντων είτε μεταξύ των εθελοντών / εργαζομένων / συνεργατών της διοργάνωσης.

Ζ. Για τη λειτουργία του ιατρείου θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και οι Κανονισμοί του ΚΟΑ και να είναι ανάλογα εξοπλισμένο.

Η. Οι χώροι υποστήριξης θα καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας, ενώ θα έχει προηγηθεί εκτεταμένη απολύμανση πριν την χρήση τους